Browsed by
Category: Nezařazeno

Růženko, jsi tam??

Růženko, jsi tam??

Tak jsme dneska udělali testovací expedici. Chtěli jsme zkusit, jak moc půjdou ty šípky likvidovat jen pomocí nůžek. Kdysi jsme si totiž koupili Fiskars nůžky v nějaké akci a tak nás napadlo, že by to tím mohlo jít.

Šlo to, ale byl to boj. Nakonec jsme sice těsně vyhráli, ale spíš to bylo dost nerozhodně. Jeden z keřů, se kterým jsme tam bojovali, měl tak 3m průměr. Postupná likvidace nepřicházela v úvahu, protože to bylo tak prorostlé mezi sebou, že jediná schůdná cesta byla cesta totální likvidace.

A tak jsme stříhali a stříhali. I. mi držela větve a já se vrhal střemhlav neohroženě pod keře.

Za hoďku a cosi jsme vyčistili cca 5x7m plochy. Tak to máme jednu čtyřicetipětinu hotovou. Supr :)))

Fotka nad textem je výsledek po hodině a půl snažení, fotka pod textem pak na začátku snažení. To je ale rozdíl co :)) Podotýkám, že ta hromada vlevo je už to, co jsme vysekali :))

Zítra dorazí nový křovinořez, tak uvidím, co půjde s ním. Zkusím zase trochu prosekat.

A protože předpokládám, že i to bude málo, tak máme od pátku do pondělí předběžně zamluvený profesionální mulčovač  Vari Honda F-600 Huricane, který by si s menšíma větvema a stromkama měl poradit.

A na větší větve a stromy si nejspíš pořídím ještě motorovku :)).

PS: Kdybyste měl někdo tip na nějakou šikovnější mašinu na tenhle probém, plz sem s tím. Zkusil bych to někde v Brně sehnat.

 

Výpadek

Výpadek

Jen krátké info k výpadku. Od včerejška od cca 22:00 nejel blog vodníků až do 4:00. Ačkoli nenastal konec světa, stalo se něco, s čím jsme nepočítali a co budeme muset do budoucna vyřešit.

Celé naše servery na Microsoft Azure byly bez jakéhokoli varování dopředu vypnuty, takže krom vodníku nejel ani žádný z našich firemních webu a serverů, což byl mnohonásobně větší průser.

Chytráci v Azuru totiž měli chybu v backendu, která po vyčerpání Microsoft Partner Network creditu jaksi zapoměla ztrhávat peníze z karty a raději vypla vše co běželo.

Bohužel, takováto drobnost trvala Microsoftu opravit 6 hodin. A namísto, aby nám servery nahodili, dělali, že se jich to vlastně skoro netýká. Do budoucna proto budeme asi hledat jiného cloud providera, kde půjdou hostovat docker images tak, aby se toto už nepakovalo.

PS: Píšu to hlavně proto, že sem skoro celou noc nespal a Microsoft mne dneska fakt nasral. Člověk nemá kam zavolat, na urgent tickety odpovídají “do 2h” = cca za hodinu. A pak zavolá Ind, co nic neví a přepošle to vějš a to trvá další 2h. A tak dále….

Thank you for reaching us. My name is Arun and I am from Subscription Management Team.  I have taken the ownership of this case and I see that you have successfully removed the spending limit towards your Azure subscription.

However, we found the subscription be still disabled in the backend. This issue has now been fixed and you should have your services up and running. I kindly request you to confirm the same.

Please do let me know if you have any queries.

Regards,

PPS2: Žádné slovo o omluvě, žádné slovo o nějaké kompenzaci. Totálně je jim to u ….

Co je potřeba na stavební ohlášení

Co je potřeba na stavební ohlášení

Dneska to bude nuda. Bude to o věcech, které jsme potřebovali pro podání žádosti o ohlášku na našem stavebním úřadě. A protože náš stavební úřad je velmi velmi přísný, bude to dlouhé.

Na začátek ještě dodám, že stavební zákon samozřejmě upravuje dokumenty potřebné pro ohlášení stavby (§ 105). Problémem ovšem je, že tato úprava je poměrně nejednoznačná, protože neřeší (a logicky ani nemůže) konkrétní podmínky daného území a projektu. Stejně jako ostatní články na internetu pak pracuje s magickou formulací Závazná stanoviska dotčených orgánů. Bohužel začínající stavebník obvykle nemá nejmenší tušení, kdo jsou ony mýtické dotčené orgány, stejně jako jsme to netušili my.

Po proběhlém tříměsíčním úředním kolečku už ale určité povědomí máme a proto bychom se chtěli podělit o to, co, proč a od koho jsme museli získat. Držte si klobouky, žene se byrokratická vichřice.

1) Projekt domu

Předložili jsme naši kompletní prováděcí dokumentaci, která jde daleko za rámec dokumentace pro stavební ohlášení. Základní minimum by pak mělo být toto:

A) Výkresová část

 • Situace širších vztahů – vyznačení parcely v katastrální mapě
 • Situace – umístění stavby a jejích součástí na pozemku, vyznačení hranic parcely, vedení sítí, přilehlá technická infrastruktura
 • Pohledy na dům – schématické zobrazení domu ze všech stran
 • Řezy domem – z čelní a boční strany, znázorňují výšky jednotlivých prvků a jejich sklon a skladbu (včetně střechy)
 • Základy – pozice základových pasů a jejich skladba, hloubka a prostupy pro inženýrské sítě
 • Půdorysy – skladba místností jednotlivých pater
 • Pohledy na plot – výška, skladba
 • Situace – Rozhledové trojúhelníky

B) Dokumentační část

 • Průvodní zpráva – identifikační údaje stavby, investorů, projektantů, seznam podkladů pro projekt, údaje o území, údaje o stavbě, členění na stavební objekty,
 • Souhrnná technická zpráva – popis území, stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravního řešení, terénních úprav, vlivů na ŽP, organizace výstavby
 • Technická zpráva k domu – architektonické řešení, materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívaní stavby, zateplení, osvětlení, oslunění, akustika a hluk, vibrace,
 • Technická zpráva k sítím – kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, ohřev vody, rekuperace, hromosvod, elektrifikace
 • Technická zpráva k železobetonovým překladům
 • Technická zpráva ke sjezdu z pozemku na komunikaci a parkovacímu stání
 • Statické výpočty – nic, čemu bychom rozuměli, důležité je kulaté razítko!
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby – kompletní posudek domu od hasičů (ačkoli by pro ohlášení měla stačit jednoduché vyjádření hasičů, náš stavební úřad chtěl kompletní zprávu za cca 2000 Kč)
 • Hydrogeologický průzkum – kvůli nutnosti umístění retenční nádrže na dešťovou vodu
 • Radonový průzkum – vyhodnocení radonového rizika pozemku společně s opatřeními proti radonovému záření
 • Hluková studie – zpracována kvůli sousedící krajské silnici III. třídy, kapitola sama pro sebe (psali jsme tady a tady)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy – tepelný štítek spolu s protokolem k průkazu ENB
 • Tepelně technické hodnocení konstrukcí – výpočty prostupu tepla obálkou budovy

2) Závazná stanoviska dotčených orgánů

A) Souhlas vlastníků sousedních pozemků a obce

 • Souhlas sousedů – nutný na výkresu se situací. Rukou jsme dopsali text o tom, že sousedé souhlasí se stavbou podle projektu bez výhrad a nechali je uvést jejich jméno, datum narození, podpis a datum podpisu.
 • Souhlas Krajského úřadu jakožto majitele sousedící krajské komunikace – nestačí na samostatném papíře, podle zákona je pro ohlášku nutný na výkresu se situací (na druhý pokus už jsme ho získali)
 • Souhlas rady obce s projektem

B) Povolení sjezdu na přilehlou komunikaci

Komunikace je ve vlastnictví kraje, ale spravuje ji Správa a údržba silnic. Z toho pak vyplývají menší komplikace. K projektu se vyjadřuje:

 • Policie – souhlas se situací s rozhledovými trojúhelníky a připojením sjezdu na silnici
 • Městský úřad obce s rozšířenou působností – povolení na provedení a užívání sjezdu
 • Správa a údržba silnic – souhlas s vytvořením sjezdu

C) Vyjádření vlastníků sítí

 • Vodárenská společnost
 • EON
 • O2
 • RWE

D) Připojení na technické sítě

 • Vodárenská společnost – souhlas s napojením na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci
 • Projekt na vodovodní přípojku
 • Projekt na kanalizační přípojku
 • Kolaudační souhlas s umístěním rozvodové elektrické skříně na hranici našeho pozemku
 • Smlouvas EON o krátkodobém a dlouhodobém připojení elektřiny

E) Vyjádření Krajského úřadu, odboru ŽP

Vyjádření k záměru sestává z několika bodů a to z hlediska

 • Vodního zákona – neteče přes nás ani kolem nás řeka, další vyjádření nepotřebujeme
 • Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu – spadáme do ZPF, musíme vyjmout zemědělskou půdu, dále řešeno s příslušným obecním úřadem s rozšířenou působnosti (viz dále)
 • Zákona o lesích – nebudeme žít v lese, nepotřebujeme na to tedy povolení
 • Zákona o ochraně přírody a krajiny – záměr nemá významný vliv na významnou lokalitu nebo ptačí (!) oblast ani neleží v oblasti Natura 2000
 • Zákona o ochraně ovzduší – budeme mít krb, proto budeme potřebovat vyjádření příslušného obecního úřadu s rozš. působností, odb. ŽP (viz dále)
 • Zákona o odpadech – s odpady musíme nakládat v souladu se zákonem (takže ho asi nebudeme moct pálit v našich hermeticky uzavřených peletkových kamnech… hm škoda)
 • Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení vzhledem k ŽP
 • Zákona o intergrované prevenci a omezování znečištění – záměr nepodléhá povolovacímu řízení
 • Zákona o prevenci závažných havarií způsobených chem. látkami – záměr nespadá do režimu zákona
 • Zákona o ochraně a využití nerostného bohatsví – na parcele nemáme žádné nerostné bohatství (je to smůla nebo štěstí?)

F) Vyjádření obecního úřadu s rozšířenou působností, odboru ŽP

 • Souhlas s použitím krbových kamen
 • Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF

G) Další chuťovečky

 • Archeologický ústav AV ČR – stanovisko, že můžeme kopat, ale pokud odkryjeme nějaké památky, musíme informovat Archeologický ústav, který provede záchranný archeologický výzkum (což by byl dost průser)
 • Prohlášení zodpovědného stavbyvedoucího včetně jeho diplomu – neb nejsme ve stavebním oboru vzděláni, potřebujeme erudovaného Bořka stavitele, který na nás a naše dodavatele bude dohlížet, díky čemuž nám pak teoreticky barák nespadne na hlavu. V praxi to znamená, že jsme za 3 tisíce dostali razítko na projekt a tím to pro něj asi skončí.
 • Souhlas Krajské hygienické stanice – můžeme začít stavět, ale vzhledem k sousedící komunikaci budeme muset provést měření hluku v odpoledních hodinách. Dále kvůli rekuperaci a tepelnému čerpadlu budeme muset provést po jejich zapojení a zprovoznění měření hluku u souseda (co se stane, když budou hučet moc, radši nedomýšlet).

Tak tohle by snad mělo být vše, co jsme prozatím podávali k ohlášce. Uvidíme, jestli to bude stačit. Pokud ne, bude tenhle článek na pokračování 🙂

Hypotéka v KB, aneb nechci slevu zadarmo

Hypotéka v KB, aneb nechci slevu zadarmo

Po doložení všech potřebných dokladů odhadce z KB dokončil odhad ceny naší nemovitosti. Opět si nemůžeme odpustit drobný úšklebek nad naceněním, kdy je všem stranám jasné, že tržní hodnota baráku s pozemkem je vyšší, přesto je cena stanovena tak, aby na tom KB a její partneři vydělali.

Stejně jsme se ale s cenou dostali o 200 tis. výše než v minulém odhadu. Sčítejte s námi, tentokrát tedy hodnota pozemku stanovena na 1 mil, cena výstavby uznána 4,5 mil (tzv. reprodukční hodnota), celková hodnota nemovitosti, 4,9 mil 🙂 Chápeme, že zastavěním se pozemek znehodnotí, ale že se jeho cena sníží o 600 tisíc? No nic no, co už 🙂

KB nabízí výši úvěru až 85%, s našimi příjmy jsme se nakonec dostali na výši úvěru 4 miliony při úroku 1,69% a fixací na 7 let. Nicméně pro získání těchto podmínek je nutné ještě uzavřít pojištění neschopnosti splácet, které stojí 1 tis Kč měsíčně a platí se hned od podpisu smlouvy, nikoli až po získání stavebního povolení a s prvním čerpáním. A v tom je právě trošku háček. Za prvé, pokud bychom tuto částku vzali jako úrok, ten potom vzroste na 2,2%. A za druhé, pokud se stavební povolení potáhne, v extrému můžeme třeba rok platit pojištění bez jakékoli vyčerpané částky. A to se nám nezdá úplně OK.

Navíc, jelikož jsme oba podnikatelé a ušlou mzdu nám tím pádem pojišťovna v případě ztráty zaměstnání nevyplatí, pojištění nám bude krýt pouze těžké trvalé následky a smrt. A i v těchto případech se pojišťovny do vyplácení zrovna nehrnou, naopak je to prý velmi nepříjemný a zdlouhavý proces.

Budeme tedy doufat, že tyto události se nám vyhnou, nepodlehneme nátlaku obchodníků se strachem a pojištění vynecháme. Tím se nám sice úrok zvedne na 1,89%, přesto ale za dobu fixace ušetříme 50 tisíc.

Další podmínka KB je uzavřít pojištění nemovitosti. To se platí od začátku stavby a rovněž od začátku z celé reprodukční hodnoty, nikoli z aktuální reálné. Další klička, která už ale aspoň nestojí tak moc. Roční pojistné domu bude stát kolem 3,5 tisíce. Zahrnuje ovšem pouze požár, živelnou katastrofu a pád letadla nebo meteoritu na náš pozemek. No uff, hned se člověk cítí bezpečněji 🙂 Pojištění domácnosti proti vykradení pak je nečekaně potřeba uzavřít samostatně a za další peníze.

Nyní jsme tedy složili na účet rozdíl mezi hypotékou a reprodukční hodnotou nemovitosti, čímž jsme prokázali, že máme finance na celou výstavbu 🙂 (Něco jsme měli, něco nám půjčil kamarád a peníze mu půjdou obratem zpět.) Teď už pouze čekáme na to, až nám nějaká hlava pomazaná v KB schválí konečnou podobu hypotéky, což by se mělo stát v několika příštích dnech.

A pak už přijde hluboký nádech a asi konečně podpis smlouvy o hypotečním úvěru…

Koupíme křišťálovou kouli. Značka: Spěchá.

Koupíme křišťálovou kouli. Značka: Spěchá.

Když jsme loni na podzim kupovali pozemek, byli jsme asi třikrát na stavebním úřadě, abychom nepodcenili případné problémy s budoucím stavebním povolením. Úřednicím jsme tenkrát kladli zvídavé otázky typu, co nás čeká a nemine. V té době nám bylo řečeno pouze to, že v jednání byla autobusová zastávka u našeho pozemku, ale ta se nakonec realizovat nebude, protože o ni místní neměli zájem.

Pak jsme se ještě dozvěděli, že už dávno měla být provedena rekonstrukce přilehlé silnice, ale pořád tam byly nějaké průtahy ze všech možných stran a k rekonstrukci by snad mělo dojít na jaře následujícího roku. Toť vše. Že bychom se na rekonstrukci měli taky nějak připravit jsme se bohužel nedozvěděli.

Když nám pak v lednu přišla výzva, abychom si urychleně nechali vypracovat projekt na vodovodní přípojku, protože kdo přípojku nestihne do rekonstrukce, na pět let bude mít kvůli záruce na dílo utrum, byli jsme poněkud překvapení. Nakonec nás to ale nakoplo k tomu, začít řešit už i kompletní projekt domu, ačkoli jsme to původně chtěli odložit. Teprve teď si zpětně uvědomujeme, že to vlastně byla z pr… klika, že jsme se do toho pustili.

Když jsme totiž předminulý týden žádali SUS o povolení vjezdu k nám na pozemek, nastalo opět menší sociální drama. Bylo nám řečeno, že nám vjezd nepovolí. Důvodem mělo být to, že projekt už nejde změnit, protože rekonstrukce silnice je už téměř dokončena.

To nás pravda maličko vyvedlo z míry, protože za A) ať jsme se na silnici dívali, jak jsme se dívali, rekonstrukce v žádném případě nebyla v dokončovací fázi, naopak byla dosti pozadu a někdo by možná mohl říct, že byla sotva na začátku. A za B) pokud by nám vjezd na pozemek nepovolili a do projektu k našemu pozemku nepřidali snížený obrubník, tak po dobu záruky silnice (5 let) bychom měli leda tak pěknou zahrádku, kam bysme mohli jezdit relaxovat, ale to by bylo asi tak všechno, protože bez vjezdu bychom nikdy nezískali stavební povolení na barák.

Asi po týdnu nejistoty naštěstí všechno dobře dopadlo a paní na SUS se rozhodla, že vjezd nám povolí. Bylo nám ale zdůrazněno, že jsme poslední, kvůli komu se projekt bude měnit, a všichni po nás už budou mít smůlu. Tak nám spadl šutrák ze srdce a oddychli jsme si, že se nám povedlo zase jednou odvrátit jeden pořádný průser.

Co je na tom ale smutné je to, že nám o tom nikdo neřekl. Neřekli nám to na stavebním úřadě na podzim, v oznámení o vodovodní přípojce v lednu o tom taky nebyla zmínka a když jsme v březnu žádali o schválení projektu na vodovodní přípojku na SUS, tak o tom taky nepadlo ani slovo. A to to měl přitom na starosti úplně stejný člověk jako schvalování vjezdu.

Otázkou pak tedy zůstává, jak se k podobným informacím dostat. Protože když nám je nedají ani ti nejpříslušnější z příslušných, tak pak už nám stavebním pannám a panicům opravdu zbývá jen křišťálová koule, tarotové karty a věštění z lógru u kafe.