Co je potřeba na stavební ohlášení

Co je potřeba na stavební ohlášení

Dneska to bude nuda. Bude to o věcech, které jsme potřebovali pro podání žádosti o ohlášku na našem stavebním úřadě. A protože náš stavební úřad je velmi velmi přísný, bude to dlouhé.

Na začátek ještě dodám, že stavební zákon samozřejmě upravuje dokumenty potřebné pro ohlášení stavby (§ 105). Problémem ovšem je, že tato úprava je poměrně nejednoznačná, protože neřeší (a logicky ani nemůže) konkrétní podmínky daného území a projektu. Stejně jako ostatní články na internetu pak pracuje s magickou formulací Závazná stanoviska dotčených orgánů. Bohužel začínající stavebník obvykle nemá nejmenší tušení, kdo jsou ony mýtické dotčené orgány, stejně jako jsme to netušili my.

Po proběhlém tříměsíčním úředním kolečku už ale určité povědomí máme a proto bychom se chtěli podělit o to, co, proč a od koho jsme museli získat. Držte si klobouky, žene se byrokratická vichřice.

1) Projekt domu

Předložili jsme naši kompletní prováděcí dokumentaci, která jde daleko za rámec dokumentace pro stavební ohlášení. Základní minimum by pak mělo být toto:

A) Výkresová část

 • Situace širších vztahů – vyznačení parcely v katastrální mapě
 • Situace – umístění stavby a jejích součástí na pozemku, vyznačení hranic parcely, vedení sítí, přilehlá technická infrastruktura
 • Pohledy na dům – schématické zobrazení domu ze všech stran
 • Řezy domem – z čelní a boční strany, znázorňují výšky jednotlivých prvků a jejich sklon a skladbu (včetně střechy)
 • Základy – pozice základových pasů a jejich skladba, hloubka a prostupy pro inženýrské sítě
 • Půdorysy – skladba místností jednotlivých pater
 • Pohledy na plot – výška, skladba
 • Situace – Rozhledové trojúhelníky

B) Dokumentační část

 • Průvodní zpráva – identifikační údaje stavby, investorů, projektantů, seznam podkladů pro projekt, údaje o území, údaje o stavbě, členění na stavební objekty,
 • Souhrnná technická zpráva – popis území, stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravního řešení, terénních úprav, vlivů na ŽP, organizace výstavby
 • Technická zpráva k domu – architektonické řešení, materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívaní stavby, zateplení, osvětlení, oslunění, akustika a hluk, vibrace,
 • Technická zpráva k sítím – kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, ohřev vody, rekuperace, hromosvod, elektrifikace
 • Technická zpráva k železobetonovým překladům
 • Technická zpráva ke sjezdu z pozemku na komunikaci a parkovacímu stání
 • Statické výpočty – nic, čemu bychom rozuměli, důležité je kulaté razítko!
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby – kompletní posudek domu od hasičů (ačkoli by pro ohlášení měla stačit jednoduché vyjádření hasičů, náš stavební úřad chtěl kompletní zprávu za cca 2000 Kč)
 • Hydrogeologický průzkum – kvůli nutnosti umístění retenční nádrže na dešťovou vodu
 • Radonový průzkum – vyhodnocení radonového rizika pozemku společně s opatřeními proti radonovému záření
 • Hluková studie – zpracována kvůli sousedící krajské silnici III. třídy, kapitola sama pro sebe (psali jsme tady a tady)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy – tepelný štítek spolu s protokolem k průkazu ENB
 • Tepelně technické hodnocení konstrukcí – výpočty prostupu tepla obálkou budovy

2) Závazná stanoviska dotčených orgánů

A) Souhlas vlastníků sousedních pozemků a obce

 • Souhlas sousedů – nutný na výkresu se situací. Rukou jsme dopsali text o tom, že sousedé souhlasí se stavbou podle projektu bez výhrad a nechali je uvést jejich jméno, datum narození, podpis a datum podpisu.
 • Souhlas Krajského úřadu jakožto majitele sousedící krajské komunikace – nestačí na samostatném papíře, podle zákona je pro ohlášku nutný na výkresu se situací (na druhý pokus už jsme ho získali)
 • Souhlas rady obce s projektem

B) Povolení sjezdu na přilehlou komunikaci

Komunikace je ve vlastnictví kraje, ale spravuje ji Správa a údržba silnic. Z toho pak vyplývají menší komplikace. K projektu se vyjadřuje:

 • Policie – souhlas se situací s rozhledovými trojúhelníky a připojením sjezdu na silnici
 • Městský úřad obce s rozšířenou působností – povolení na provedení a užívání sjezdu
 • Správa a údržba silnic – souhlas s vytvořením sjezdu

C) Vyjádření vlastníků sítí

 • Vodárenská společnost
 • EON
 • O2
 • RWE

D) Připojení na technické sítě

 • Vodárenská společnost – souhlas s napojením na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci
 • Projekt na vodovodní přípojku
 • Projekt na kanalizační přípojku
 • Kolaudační souhlas s umístěním rozvodové elektrické skříně na hranici našeho pozemku
 • Smlouvas EON o krátkodobém a dlouhodobém připojení elektřiny

E) Vyjádření Krajského úřadu, odboru ŽP

Vyjádření k záměru sestává z několika bodů a to z hlediska

 • Vodního zákona – neteče přes nás ani kolem nás řeka, další vyjádření nepotřebujeme
 • Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu – spadáme do ZPF, musíme vyjmout zemědělskou půdu, dále řešeno s příslušným obecním úřadem s rozšířenou působnosti (viz dále)
 • Zákona o lesích – nebudeme žít v lese, nepotřebujeme na to tedy povolení
 • Zákona o ochraně přírody a krajiny – záměr nemá významný vliv na významnou lokalitu nebo ptačí (!) oblast ani neleží v oblasti Natura 2000
 • Zákona o ochraně ovzduší – budeme mít krb, proto budeme potřebovat vyjádření příslušného obecního úřadu s rozš. působností, odb. ŽP (viz dále)
 • Zákona o odpadech – s odpady musíme nakládat v souladu se zákonem (takže ho asi nebudeme moct pálit v našich hermeticky uzavřených peletkových kamnech… hm škoda)
 • Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení vzhledem k ŽP
 • Zákona o intergrované prevenci a omezování znečištění – záměr nepodléhá povolovacímu řízení
 • Zákona o prevenci závažných havarií způsobených chem. látkami – záměr nespadá do režimu zákona
 • Zákona o ochraně a využití nerostného bohatsví – na parcele nemáme žádné nerostné bohatství (je to smůla nebo štěstí?)

F) Vyjádření obecního úřadu s rozšířenou působností, odboru ŽP

 • Souhlas s použitím krbových kamen
 • Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF

G) Další chuťovečky

 • Archeologický ústav AV ČR – stanovisko, že můžeme kopat, ale pokud odkryjeme nějaké památky, musíme informovat Archeologický ústav, který provede záchranný archeologický výzkum (což by byl dost průser)
 • Prohlášení zodpovědného stavbyvedoucího včetně jeho diplomu – neb nejsme ve stavebním oboru vzděláni, potřebujeme erudovaného Bořka stavitele, který na nás a naše dodavatele bude dohlížet, díky čemuž nám pak teoreticky barák nespadne na hlavu. V praxi to znamená, že jsme za 3 tisíce dostali razítko na projekt a tím to pro něj asi skončí.
 • Souhlas Krajské hygienické stanice – můžeme začít stavět, ale vzhledem k sousedící komunikaci budeme muset provést měření hluku v odpoledních hodinách. Dále kvůli rekuperaci a tepelnému čerpadlu budeme muset provést po jejich zapojení a zprovoznění měření hluku u souseda (co se stane, když budou hučet moc, radši nedomýšlet).

Tak tohle by snad mělo být vše, co jsme prozatím podávali k ohlášce. Uvidíme, jestli to bude stačit. Pokud ne, bude tenhle článek na pokračování 🙂

Pomohl Vám náš blog? Chcete nás podpořit? I málo udělá radost 😉
Become a patron at Patreon!
0 0 votes
Hodnocení články
Subscribe
Notify of
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x